Đăng bởi: caohocykhoa | Tháng Tư 11, 2007

Quy định hình thức luận văn

Phụ lục 32a: Yêu cầu, quy định chung về hình thức của luận văn

MỘT SỐ YÊU CẦU, QUY ĐỊNH CHUNG
VỀ HÌNH THỨC CỦA LUẬN VĂN CAO HỌC

Để đảm bảo tính thống nhất khi viết luận văn đối với Học viên cao học. Trường đã dựa vào Quy chế Đào tạo sau đại học và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để đưa ra những điểm quy định chung nhất cho học viên Cao học tham khảo khi viết luận văn.
I.HÌNH THỨC LUẬN VĂN
Một bản luận văn hoàn chỉnh được trình bày theo trình tự sau:
1.Bìa luận văn.
2.Trang phụ bìa (trang title).
3.Trang lời cam đoan.
4.Ký hiệu viết tắt (nếu có).
5.Mục lục (nội dung).
6.Phần mở đầu (Đặt vấn đề).
7.Phần nội dung:
8.Kết luận.
9.Tài liệu tham khảo.
10.Phần phụ lục.
Dưới đây là những quy định về hình thức của những điểm vừa nêu:
1.Bìa của luận văn: Bìa cứng, trên bìa có các chử nhủ, in chử đủ dấu tiếng Việt, nội dung đầy đủ (xem phụ lục 1).
2.Trang phụ bìa (trang title): Đây là trang thứ nhất của luận văn, không đánh thứ tự trang. Trên trang này ghi như ở trang bìa, ngoài ra còn thêm tên chuyên ngành, mã số ( quy định của Bộ GD- ĐT ) và tên thầy hướng dẫn (xem phụ lục 2).
3.Lời cam đoan: Tác giả luận văn phải cam đoan số liệu nghiên cứu trong luận văn là của riêng mình, trung thực, chính xác.
4.Ký hiệu viết tắt (nếu có): Nếu luận văn có nhiều chử viết tắt thì mới có trang này, vị trí thường đặt sau lời cam đoan.
Các ký hiệu viết tắt được viết ở phía trái, các chữ đầy đủ tương ứng viết ngang hàng phía phải của trang giấy. Trình bày xong ký hiệu này mới chuyển sang ký hiệu khác, trên những dòng tách biệt. Thứ tự trình bày ký hiệu viết tắt được xếp theo thứ tự ABC.
5.Mục lục: Mục lục phản ánh khái quát nội dung của luận văn.
Trong phần mục lục cần ghi rõ tên chương, tên mục và tiểu mục của chương có trong luận văn. Các tên này phải đúng như vốn có trong luận văn. Thứ tự của chúng là thứ tự xuất hiện trong luận văn. Nên sắp xếp sao cho mục lục của luận văn gọn trong một trang giấy.
6.Phần mở đầu (Đặt vấn đề): được trình bày ngay sau mục lục, khoảng 1-2 trang.
7.Phần nội dung: Gồm có 4 chương, khoảng 60-80 trang, phân bố như sau:
Chương 1: Tổng quan : 15 -20 trang
Chương 2: Đối tượng và phương pháp : 10 -15 trang
Chương 3: Kết quả nghiên cứu : 15 -20 trang
Chương 4: Bàn luận : 15 -20 trang
8.Phần kết luận: Được trình bày sau phần nội dung : 1 – 2 trang.
9.Hướng dẫn xếp danh mục Tài liệu tham khảo: Được đặt ngay sau phần kết luận. Số tài liệu bao nhiêu là tuỳ, nhưng với một luận văn thạc sĩ khoảng 50- 70 tài liệu tham khảo là vừa. Phải có ít nhất 30% tài liệu trong 5 năm gần nhất.
9.1.Các tài liệu tham khảo phải được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật …). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch.
9.2.Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước:
-Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo TÊN, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam (viết họ và tên đệm trước), không đảo tên lên trước họ.
-Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo HỌ.
-Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Y tế xếp vào vần B, v.v…
9.3.Các tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo khi liệt kê vào danh mục phải ghi đầy đủ các thông tin cần thiết và theo trình tự sau:
tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)
(năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)
nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)
Các tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… khi liệt kê vào danh mục phải ghi đầy đủ các thông tin cần thiết và theo trình tự sau:
tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
(năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
“tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
tập (không có dấu ngăn cách)
(số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
các số trang. (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc ).
Số thứ tự được đánh liên tục từ 1 đến hết qua tất cả các ngôn ngữ. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi. Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên.
Xem ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo ở phụ lục 3.
Cách ghi trích dẫn: con số thứ tự của tài liệu tham khảo là ký hiệu thay cho địa chỉ chi tiết của sách, bài báo đó và được chỉ ra khi được trích dẫn ở phần nội dung chính của luận văn.
Tài liệu tham khảo chỉ có giá trị khi được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn, các tài liệu không có trích dẫn lần nào trong luận văn là không hợp lệ.
Đối với tài liệu khi trích dẫn chỉ cần đặt số thứ tự của bài đó trong ngoặc vuông [ ], ví dụ [19].
Đối phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số thứ tự của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, vi dụ [6], [12], [27].

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG KHÁC
1.Đánh số thự tự chương, mục và tiểu mục: chỉ sử dụng hệ thống số Arập, đánh theo luỹ tiến (không dùng số Lamã, không dùng ký tự A,B,C…).Ví dụ :
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN
……………..
3.2. CÁC KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG
3.2.1.Xét nghiệm máu
3.2.2…………
Các tiểu mục của luận văn được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.
2.Bảng biểu, hình vẽ, phương trình: Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương: Ví dụ Bảng 3.4 có nghĩa là bảng thứ 4 trong Chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Y tế 1999”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng ghi phía trên bảng, đầu đề của ảnh, hình vẽ, biểu đồ , đồ thị ghi phía dưới ảnh, hình vẽ, biểu đồ hay đồ thị tương ứng. Bảng, biểu, đồ thị, ảnh được đánh số thứ tự riêng theo từng loại. Các số liệu trong bảng phải có đơn vị đo, các trục của biểu đồ và đồ thị cũng phải có tên và thang đo. Các ảnh phải ghi rõ xuất xứ ( bệnh nhân, số bệnh án, mẫu tiêu bản…)
3. Khổ giấy luận văn:
Thống nhất dùng giấy trắng khổ A4 ( 210 x 297 mm) .
4- Đặt lề : để cân đối, đẹp khi đóng xong luận văn nên đặt lề như sau:
Lề trên: 3,5 cm; lề dưới: 3 cm.
Lề trái: 3,5 cm; lề phải: 2cm.
5. Chử viết và đặt lề trang in: luận văn được in vi tính trên một mặt của tờ giấy. Sử dụng chữ Vn Time (Roman) cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo WINWORD, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 Lines. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.
6. Cách viết tên chương, mục, tiểu mục: Tên chương, mục và tiểu mục cần được viết thống nhất cho mỗi loại về kiểu chữ, khổ chữ và độ đậm nhạt… Sự thống nhất này được thực hiện trong suốt luận văn. Tên chương được viết trên đầu trang mới, dưới tên chương nên để trống 2 dòng. Không để tên mục, tiểu mục ở cuối chân trang.
7. Trình bày ký hiệu viết tắt: Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Chữ cần viết tắt khi xuất hiện lần đầu trong luận văn được viết đầìy đủ và liền đó đặt ký hiệu viết tắt của chữ đó trong ngoặc đơn. Ký hiệu viết tắt phải được dùng thống nhất trong toàn luận văn. Không nên viết tắt trong phần mục lục, đặt vấn đề và kết luận.
8. Vị trí ghi số trang: Số thứ tự của trang được đánh ở chính giữa phía trên đầu mỗi trang giấy.


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.